Arvot

Verson jäsenet ovat muotoilleet yhteiset arvot, jotka heijastuvat sekä Verson sisäisissä koulutuksissa että koulutuksissa, joita kukin toteuttaa omassa arjessaan.

Laadukkaiden koulutusten tarjoaminen

”Meillä on aito halu vaikuttaa yksilöihin ja organisaatioihin ja haluamme luoda avoimen ja luottavaisen yhteistyösuhteen, jossa koulutusten tavoitteista päätetään yhdessä.”

 • Tieteellisesti vaikuttaviksi todetut koulutussisällöt ja -menetelmät
 • Kokemuksellisuus ja monimenetelmäisyys
 • Osaavat ja osaamistaan kehittävät kouluttajat
 • Oppimiskokemuksen vahvistaminen seurannan kautta
 • Koulutukset osallistujien ja organisaation tarpeista käsin

Inspiroiva ja turvallinen ympäristö kehittyä

”Haluamme panostaa inspiroivan ja turvallisen ympäristön luomiseen niin kouluttajiemme keskuudessa kuin koulutuksissamme, koska uskomme, että se luo parhaat puitteet kehittymiselle”

 • Yhteisöllisyyden tukeminen
 • Avoimuus ja rehellisyys
 • Erilaisten kokemusten ja ajatusten hyväksyntä
 • Vastuullisuus ja eettisyys

Muutoksen ja kasvun tukeminen

”Uskomme ihmisen jatkuvaan kehittymiseen ja kykyyn muuttua – meillä kaikilla, niin kouluttajillamme kuin koulutuksiin osallistujillamme, on potentiaalia, joka ei ole vielä paljastunut.”

 • Elinikäinen oppiminen
 • Mielekäs muutos – prosessin tukeminen ja helpottaminen
 • Ryhmän ja vertaisten tuki

Psykologisen osaamisen hyödyntäminen kouluttamisessa

”Meillä Versossa kouluttajan ja psykologin rooli ovat erottamattomasti yhteen kietoutuneet.  Psykologinen tieto ja taito ovat pohjana koulutustaitojemme kehittymiselle ja akateeminen tausta tuo ajatteluumme tieteellisen kriittisen lähestymistavan.”

 • Asiantuntemus oppimisesta
 • Ymmärrys sekä yksilön psyykkisistä prosesseista että ryhmädynamiikasta
 • Psykologisen tiedon tuominen laajemman yleisön saataville
 • Näyttöön perustuvat koulutusmenetelmät